> heldere sites

knaphelder verzorgt en begeleidt het hele traject van concept en vormgeving tot uiteindelijke uitvoering van de website, en is sterk in het maken van onderscheidende, aansprekende en functionele ontwerpen. 

« 250 | Main | 240 »
zaterdag
okt312015

245

Zomercarnaval Valkenburg

> Ontwerp van het logo, de huisstijl, folders, flyers, posters en website voor het Zomercarnaval Valkenburg. Fotografie van het evenement. 

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>