> heldere sites

knaphelder verzorgt en begeleidt het hele traject van concept en vormgeving tot uiteindelijke uitvoering van de website, en is sterk in het maken van onderscheidende, aansprekende en functionele ontwerpen. 

« 265 | Main | 250 »
dinsdag
apr102012

260

Stassen Kreutzkamp Advocaten

> Ontwerp van het logo, de huisstijl, buitenreclame en de website voor Stassen Kreutzkamp Advocaten. Fotografie van het personeel en het pand.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>