> heldere sites

knaphelder verzorgt en begeleidt het hele traject van concept en vormgeving tot uiteindelijke uitvoering van de website, en is sterk in het maken van onderscheidende, aansprekende en functionele ontwerpen. 

« 245 | Main | 230 »
dinsdag
apr102012

240

spooons at home

> Ontwerp van het logo, de huisstijl en de website voor een bedrijf dat bij klanten thuis diners van hoog culinair niveau bereidt. Deel van de fotografie.

Reader Comments

There are no comments for this journal entry. To create a new comment, use the form below.

PostPost a New Comment

Enter your information below to add a new comment.

My response is on my own website »
Author Email (optional):
Author URL (optional):
Post:
 
Some HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>